Veelgestelde vragen - Is er voor de aanleg van een ondergrondse bouwput voor een ‘reduceerventiel’ een vergunning op basis van de AVOI en/of een omgevingsvergunning nodig?

Een waterbedrijf wil in de gemeente een ‘reduceerventiel’ in haar leidingnet aanbrengen. Hiervoor is aanleg van een ondergrondse put nodig met een afmeting van 5x3m en 2m diep.

Bovengronds komt daarbij een besturingskast en de put is man-toegankelijk via putluiken.

Valt deze put onder een ondersteuningswerk op basis van art 1.1 van de toelichting AVOI? Daarmee kan deze put vergund worden op basis van de AVOI.

Of moet er een omgevingsvergunning via het OLO-loket ingediend worden?

Onze reactie hierop is:

Op basis van de beschrijving van het ‘reduceerventiel’ kan er geconcludeerd worden dat het daadwerkelijk een ondersteuningswerk is dat ten dienste staat voor de ondergrondse infrastructuur van het waterbedrijf is.

Dat betekent dat op basis van de AVOI het werk vergunningplichtig is en dat je voorwaarden kan stellen ten aanzien van de aanleg van het reduceerventiel. Deze voorwaarden moeten betrekking hebben op de ‘doelen’ van de AVOI zoals de ondergrondse ordening.

Dit betekent nog niet dat er dan geen omgevingsvergunning (bijvoorbeeld een bouw- en/of aanlegvergunning) nodig is om het werk uit te voeren. Het kan namelijk zomaar zijn dat dit, naast de AVOI-vergunning, ook het geval is. In ieder geval zijn bouwwerken van 15m2 en groter wettelijk (bouw)vergunningplichtig en zal het ‘reduceerventiel’ daarom hoogstwaarschijnlijk ook onder deze vergunningplicht vallen. Deze bouwvergunningplicht dient echter een ander ‘doel’ dan de AVOI-vergunning en heeft betrekking op o.a. de ruimtelijke ordening (bestemmingsplan) en het veilig bouwen (Bouwbesluit). Daarnaast kan het zo zijn dat vanwege het graven er een aanlegvergunning benodigd is. Dit komt geregeld voor als er dieper dan 50cm wordt gegraven. De eventuele (aanleg)vergunningplicht, die is vervat in het desbetreffende bestemmingsplan, doet dan dienst ter bescherming van bijvoorbeeld archeologische of natuurwaarden. Ook deze vergunning beschermt een ander doel dan de AVOI-vergunning.

Concreet betekent dit dat er een AVOI-vergunning voor het werk verleend moet worden en dat de mogelijkheid bestaat dat er ook nog een omgevingsvergunning (bijvoorbeeld een bouw- en/of aanlegvergunning) nodig is. Die laatste vergunningen moeten worden ingediend via het OLO.