Veelgestelde vragen - Wat wordt er bedoeld met artikel 8 van de WIBON?

Ik heb een vraag over artikel 8 van de WIBON. Interpreteer ik dit artikel goed als ik concludeer dat als wij een opdracht tot grondroeren geven we de oriëntatiemelding/klicmelding achterwege mogen laten mits we weten dat op die bewuste locatie geen grondwerkzaamheden of verlegging heeft plaatsgevonden?

Onze reactie hierop is:

Met betrekking tot jouw vraag bij artikel 8 lid 1 juncto lid 3 van de WIBON het navolgende:

Dit artikel ziet op die situaties waarin het overduidelijk is dat een graafmelding overbodig is. Belangrijk daarbij is dat dit artikel benoemt dat het hier over de grondroerder gaat in combinatie met een voorafgaande melding.

Terug naar jouw vraag: let erop dat het in dit artikel gaat over de grondroerder en niet over de opdrachtgever. Dat is een belangrijk verschil.

Dan het stukje over een voorafgaande melding (artikel 8 lid 1 WIBON), meldingen bij de dienst zijn maximaal 20 werkdagen geldig. Er moet dus een voorafgaande melding geweest zijn en de grondroerder WEET, letterlijk(!), dat sinds die melding er geen werkzaamheden in de grond geweest zijn waardoor de ligging van de netten in de grond is veranderd. Bijvoorbeeld doordat de gronden (aantoonbaar) niet toegankelijk waren (afgebakend/ afgesloten). Ook kan men denken aan een situatie dat de grond al openligt (waarbij al wel een eerdere graafmelding is gedaan/ proefsleuven zijn gegraven etc.) en dat er extra werkzaamheden worden uitgevoerd in hetzelfde tracé. Dat er juridisch geen instemmingsbesluiten en/ of vergunningen zijn afgeven is niet voldoende.

Bovendien is er een wettelijke diepgang vastgelegd in artikel 6 van het besluit informatie-uitwisseling boven en ondergrondse netten en netwerken (BIBON). Dit houdt in dat het artikel alleen van toepassing is bij graafwerkzaamheden met een maximale diepgang van 50 cm. Het artikel kan dan bijvoorbeeld gelden voor afgesloten gronden (van de gemeente) die geploegd moeten worden (door de gemeente).

Conclusie: artikel 8 lid 1 juncto lid 3 van de WIBON is in de praktijk niet zonder meer toepasbaar als je als gemeente, eigenaar bent van een stuk grond waar (door de gemeente) gegraven gaat worden. Er zijn, zoals boven staat beschreven, meer vereisten die meewegen in het feit of er wel of geen oriëntatie/ klikmelding noodzakelijk is.