Veelgestelde vragen - Heeft een kabelexploitatiemaatschappij de rechten voor bijna alle nuts- en telecomvoorzieningen?

In deze casus kreeg een gemeente te maken met  een perceel wat particulier eigendom is en een kabelexploitatiemaatschappij de opstalhouder.
Voor het vestigen van een zakelijk (onder opstal)recht vragen zij € 1500,– per kabel en/of leiding. Klopt het dat een kabelexploitatiemaatschappij de rechten voor bijna alle nuts-en telecomvoorzieningen hebben?

Onze reactie hierop  is:
Naar aanleiding van deze vraag hebben wij een kort onderzoekje uitgevoerd. Uit het kadaster blijkt dat de kabelexploitatiemaatschappij het volledige recht heeft op de strook grond (opstalrecht) en de grond ook weer in onder opstal kan en mag uitgeven.

Als dit in een eerder stadium gezien zou zijn, dan zou de positie van de gemeente gunstiger geweest zijn. Er is namelijk geen algehele verplichting om een recht van opstal te vestigen. De gemeente had kunnen aangeven dat er ook een uiterst middel als een gedoogplicht op basis van de Belemmeringenwet Privaatrecht mogelijk is. Omdat de tijd er nu niet is, is het meegaan met de eisen van de kabelexploitatiemaatschappij voor wat betreft de aanleg van de nieuwe leidingen waarschijnlijk het beste.

Voor de leiding die al in 1961 is aangelegd, hoeft geen zakelijk recht gevestigd te worden. In de akte staan enkele uitzonderingen:

(…) slechts drie (3) uitzonderingen gelden terzake van de absolute en exclusieve rechten van de Opstalhouder, te weten:
(a) voor de hierna genoemde railverkeer- en vervoersinfrastructuur gebonden kabels en leidingen ten behoeve van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Railinfratrust B.V., statutair gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende te 3511 EP Utrecht, Moreelsepark 3, ingeschreven in het handelsregisters van de Kamer van Koophandel onder nummer: 30127443 (hierna: “Railinfratrust B.V.”) en de aan deze laatste gelieerde ondernemingen voor railverkeer- en vervoersinfrastructuur, welke vennootschappen het recht behouden om ook na vijftien december tweeduizend tien (hierna: “Peildatum”) nog nieuwe railverkeer- en vervoerinfrastructuur gebonden kabels en leidingen aan te leggen, terwijl de reeds aanwezige kabels en leidingen die door Railinfratrust B.V. en de aan deze laatste gelieerde ondernemingen zijn aangelegd in het kader van het railverkeer- en vervoerinsfrastructuur ongestoord kunnen blijven gelden en geldend gemaakt kunnen worden tegen een ieder;
(b) vóór de Peildatum, bevoegd door de rechtsvoorganger(s) van de Grondeigenaar aangelegde of toegestane aanleg van netwerken, welke zich in, boven, en onder de oppervlakte van het Registergoed bevinden en waarvan de eigendom vóór de Peildatum reeds is ingeschreven bij de Dienst voor het kadaster en de openbare registers door de bevoegde aanlegger;
(c) vóór de Peildatum, bevoegd door de rechtsvoorganger(s) van de Grondeigenaar aangelegde of toegestane pijpen, kabels, buizen en bijbehorende voorzieningen zoals pompinstallaties, aansluit- of inspectiepunten, markeringen, transformatorhuisjes, installaties, apparatuur of overige werken of opstallen ten behoeve van pijpleidingwerken.

Wij raden aan om (ons) een kadastrale recherche (quickscan) uit te laten voeren. Met zo’n quickscan kan het gesprek met zo’n partij plaatsvinden en heb je veel meer te vertellen.