Van Strategie tot en met Toezicht

Van Strategie tot en met Toezicht

Kabels en leidingen behoren histories gezien thuis in de operatie van de gemeente. Kabels en leidingen vinden bij uitstek hun plek in de openbare gronden die door de gemeente wordt beheerd en er was altijd wel plek voor nog een kabel of leiding. Daar komt bij dat netbeheerders vroeger “aan de overkant van de gang” zaten, als overheidsinstellingen. Met het verzelfstandigen van de netbeheerders en een sterk toenemende claim op de ondergrond is die wereld compleet omgegooid.

Waar het eerder ging om reguleren (het kan en we stemmen af waar) is het tegenwoordig noodzakelijk om te regisseren op het gebruik van de ondergrond (we bepalen als gemeente wat kan en juist niet). Dit vergt grote organisatorische aanpassingen, naast regelgeving en beleid. Hierbij geldt dat regisseren zo sterk is als de zwakste schakel. De schaarse ruimte in combinatie met grote maatschappelijke ontwikkelingen, zoals energietransitie, klimaatadaptatie en uitrol van snelle breedband zorgen voor een run op ruimte. Daarbij komt dat de hoeveelheid werk ook betekent dat er een run op personeel is, waarbij de kwaliteit niet altijd overeenkomt met de standaard die de gemeente hanteert voor de bruikbaarheid van de openbare ruimte.

Voor gemeenten is het noodzakelijk om van strategie tot en met het toezicht op de naleving haar ambities duidelijk te hebben. Vanuit de ambities is het van belang om de tactische laag (regelgeving en beleid) strak in te richten.

Dit is de laag tussen strategie en operatie die in weinig gemeenten nog echt vorm heeft gekregen, omdat de urgentie daartoe tot voor kort niet groot genoeg was. De regelgeving faciliteert de vergunningverlener en toezichthouder bij het sturen op werkzaamheden aan kabels en leidingen en levert tegelijk ook rechtszekerheid op voor netbeheerders, omdat zij kunnen anticiperen op de beleidskeuzes.

Binnen Legal Infra zijn we trots op de samenstelling van het team, waarmee we van strategie tot en met het toezicht houden op de werkzaamheden buiten onze gemeentelijke opdrachtgevers ontzorgen. Met onze opleidingen zorgen we er ook voor dat de gemeenten zelfredzaam worden, zodat we maar tijdelijk ingevlogen hoeven worden. Met onze flexibele schil aan toezichthouders zorgen wij voor snelle inzet.

Maak kennis met ons team toezichthouders