Veelgestelde vragen - Mag je leges heffen bij melding van voor werkzaamheden voor niet ingrijpende aard?

Er is ons geen aanpassing bekend die dat mogelijk heeft gemaakt. Gemeenten die dit wel doen lopen de kans om op de vingers getikt te worden. Dezelfde ‘wildgroei’ signaleren we ook met betrekking tot handhaving en bestuurlijke boetes. Daar zit een keuze in voor gemeenten, waarbij we wel tegenkomen dat gemeenten denken van twee walletjes te kunnen eten en daarmee het risico lopen dat ze voor bijvoorbeeld handhaving van de APV de politie als partij kwijtraken.

Ik denk dat de uitleg toentertijd vanuit mijn Roos en Bijl account is gebeurd, dus ik weet niet precies wat ik heb uitgelegd op dat moment. Dus voor de duidelijkheid het voor ons leidende standpunt (dit haal ik uit de “Handreiking kostentoerekening leges en tarieven 2010”:

“Ter zake van het bevestigen, in behandeling nemen of accepteren van een ter uitvoering van een wettelijke verplichting gedane mededeling, melding of kennisgeving (verdiepingstekst 52, p. 194) kan geen leges worden geheven.”

Verdiepingstekst:

Het in behandeling nemen van dergelijke kennisgevingen strekt namelijk niet tot het al dan niet toekennen van een door de indiener van de kennisgeving benodigde vergunning. Een melding of kennisgeving heeft ten doel om het bestuursorgaan in staat te stellen om te beoordelen of nadere eisen moeten worden gesteld en/of om de controle door of vanwege het bestuursorgaan te vergemakkelijken. Het niet inzenden van de kennisgeving betekent niet dat alsnog een vergunning noodzakelijk is. Evenmin worden de administratieve sancties van de betreffende wet van toepassing indien de kennisgeving niet gedaan wordt. De administratieve sancties worden namelijk pas van toepassing als na een ingestelde controle blijkt dat men niet voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden. Het eventueel ingestelde onderzoek vloeit rechtstreeks voort uit het algemeen toezicht op de naleving van regelgeving voor zover dat toezicht bij het bestuursorgaan ligt. Voor zover daarbij mede het belang van degene die de kennisgeving heeft gedaan wordt gediend, is geen sprake van een aan de indiener van de kennisgeving rechtstreeks verleende dienst.

Tijdens de parlementaire behandeling van de Wet materiële belastingbepalingen is overwogen dat een melding of kennisgeving moet worden gedaan als een bepaalde activiteit in beginsel is toegestaan, doch om redenen van openbaar belang aanvullende voorschriften kunnen worden gegeven omtrent de wijze waarop de desbetreffende activiteit wordt ontplooid, dan wel kan worden beoordeeld of aan eventuele voorschriften is voldaan. In dat geval overheerst het publieke karakter en kan er niet worden gesproken van een door de gemeente verleende dienst