Veelgestelde vragen - Moet een telecompartij voldoen aan elk verzoek van de gemeente?

Er zijn eigenlijk twee vragen gesteld en wel de volgende :

  1. Kan ik een telecompartij op basis van de wet verzoeken om voor het realiseren van het plantvak zijn telecomkabel te laten verleggen?
  2. Moet een telecompartij voldoen aan elk verzoek van de gemeente?

Het makkelijkst is om met de laatste te beginnen. Ja, als je als gemeente een formeel verzoek indient tot het nemen van maatregelen, dan is de telecompartij verplicht om de werkzaamheden uit te voeren. Voor wie de kosten komen ligt aan het feit of je alle ‘vinkjes’ kunt zetten die behoren bij artikel 5.8 lid 1 op het moment dat je verzoekt en daarmee kom ik bij vraag 1 uit.

Even de regels op een rij:

Artikel 5.8 

  1. De aanbieder van een openbaar elektronisch communicatienetwerk is verplicht op eigen kosten over te gaan tot het nemen van maatregelen ten aanzien van kabels ten dienste van zijn netwerk, waaronder het verplaatsen van kabels, op verzoek van:
  1. degene op wie de gedoogplicht rust,
  2. degene die van de rechthebbende een huurrecht, of een recht van erfpacht of opstal, of een gebruiksrecht strekkende tot de oprichting van gebouwen of de uitvoering van werken heeft verkregen, voor zover deze maatregelen noodzakelijk zijn voor de oprichting van gebouwen of de uitvoering van werken door of vanwege de in de onderdelen a en b genoemden
  • Uit jurisprudentie blijkt dat het alleen planten van een boom niet gezien kan worden als een “Uitvoering van een werk”. 
  • Maakt het planten van een boom bv. onderdeel uit van herstructurering of van de hoofdgroenstructuur van de gemeente dan kan het wel gezien worden als een “uitvoeren van een werk”.

De dikgedrukte woorden zijn cruciaal om van een telecompartij te mogen vragen dat hij de werkzaamheden op eigen kosten uitvoert. Het gaat hier om een plantvak voor een boom. De vraag die dan speelt is of het plaatsen van een boom valt onder het oprichten van een gebouw of het uitvoeren van een werk. Uit rechtspraak volgt dat alleen het plaatsen van een boom niet valt onder die criteria. Wanneer het plantvak onderdeel is van een reconstructie, waarbij bomen worden verplaatst of geplaatst, dan dient de reconstructie als geheel gezien te worden en dan is het wel het uitvoeren van werken.

Combineer je het bovenstaande dan kun je het volgende stellen. Ja, als je het verzoek formeel doet aan de telecompartij zal hij zijn kabel moeten aanpassen. Als het (ver)plaatsen van de boom onderdeel uitmaakt van een groter geheel dan moet de telecompartij dit op eigen kosten doen. Als het enkel de boom betreft dan komen de kosten voor de gemeente.