Veelgestelde vragen - Verleggen kabels en leidingen t.b.v. aanbrengen nieuwe fundering.

In een straat in Purmerend hebben bewoners collectief een bouwaannemer ingeschakeld om nieuwe fundering aan te brengen. In deze straat zijn geen voortuinen, de gemeentegrens loopt tot aan de gevel. De nieuw aan te brengen funderingsbalk komt ca. 70 centimeter buiten de gevellijn te lopen. Kabels en leidingen moeten worden verlegd over een afstand van ca. 25 m1. Welke partij is verantwoordelijk voor de opdrachtverstrekking (VTA) en de kosten die daar uit voortvloeien?

Onze reactie is:

Een aantal bewoners hebben collectief het initiatief genomen om door een bouwaannemer een nieuwe fundering te laten plaatsen. De werkzaamheden zijn dus een initiatief van een aantal bewoners en niet van de gemeente Purmerend. Het bewonerscollectief of de bouwaannemer namens dit bewonerscollectief zal  aan de netbeheerders een verzoek moeten indienen om de k&l te verleggen en zullen daar ook de mogelijke kosten voor moeten dragen. Het gaat in dit geval om een particulier initiatief, waarbij het algemene belang niet van toepassing is.

Voor het opruimen van de te verwijderen k&l en het aanleggen van de nieuw aan te leggen k&l of voor het verplaatsen van bestaande k&l zullen de netbeheerders een vergunning dienen aan te vragen bij de gemeente Purmerend. Op dat moment zal gemeente met de netbeheerders gezamenlijk kijken naar een nieuw tracé.

De gemeente is dus niet eerder in beeld, dan bij de vergunningaanvraag.

Een belangrijk aandachtspunt is wel:

Houdt bij het zoeken naar een nieuw tracé rekening met toekomstige ontwikkelingen, zoals meer elektriciteitskabels, een mogelijk warmtenet, meer bomen, regenwateropslag e.d.