Veelgestelde vragen - Is het plaatsen van E-laadpalen in de openbare ruimte vergunningplichtig?

Is het plaatsen van E-laadpalen in de openbare ruimte vergunningplichtig? Een E-laadpunt is een door derden geëxploiteerd verkooppunt van brandstof (elektriciteit ) dat rechtstreeks verbonden is met de netbeheerder Enexis (leverancier en transporteur van elektriciteit). Indien de aansluiting leiding minder is dan 25 m1 en er gegraven gaat worden voor de plaatsing van laadpaal, zal er dan minstens een melding van moeten worden gemaakt door de netbeheerder (Enexis)?

Onze reactie hierop is:
In de geldende AVOI van de gemeente staat vermeld: “…Het is verboden om zonder of in afwijking van een voorafgaand door het college verleend instemmingsbesluit of verleende vergunning kabels en leidingen in of op openbare gronden aan te leggen, in stand te houden of op te ruimen…”. Hieruit vloeit voort dat voor de aanleg van een kabel een vergunning nodig is. Als uit de nadere regels blijkt dat het werkzaamheden van niet ingrijpende aard zijn, kan worden volstaan met een melding.

Uit de vraag begrijpen wij dat de lengte minder dan 25 m1 is en dat is dus meldingplichtig. De melding moet worden gedaan door of namens de netbeheerder. In dit geval is dat dus Enexis. De laadpaal is, naar onze mening, geen onderdeel van het net van Enexis, omdat het niet onlosmakelijk verbonden is met dat net. In dat kader is de laadpaal zelf niet vergunning-/meldingplichtig op basis van de AVOI. Het kan natuurlijk wel zo zijn dat dit wel onder een andere gemeentelijke vergunningplicht valt, bijvoorbeeld op basis van de APV (of verkeersbesluit). Wij adviseren dat intern binnen de gemeentelijke organisatie af te stemmen.