Veelgestelde vragen - Offerte voor VTA? Periode tussen VTA en verlegging 13 weken? Kosten engineering vergoedt?

Hoe moet er worden gereageerd op de stellingen van NONed. HIeronder staan de vragen met per vraag onze reactie.

Noned stelt dat de gemeente een VTA naar de nuts stuurt nadat de offerte van de nutsbedrijven is ontvangen.
De gemeente stelt: dat het (eventuele) offertetraject los staat van de VTA en het vaststellen van de DO.

Vraag:
Als de gemeente (na vooroverleg met de nuts) het ontwerp definitief heeft vast gesteld, dienen wij een VTA in bij de nutsbedrijven. Moet de gemeente voorafgaand aan de VTA ook financieel overeenstemming hebben over de verlegkosten?

Onze reactie is:
Het simpele antwoord is nee. Je hoeft niet eerst een offerte te hebben voordat je een VTA stuurt. Maar, helemaal zonder dat je een beeld hebt van de gevolgen van het VTA voor de kabels en leidingen een VTA versturen levert een onzorgvuldig besluit op. Hoe kun je de belangen afwegen als je geen beeld hebt van de impact? Daarvoor is het van belang dat je een beeld hebt van de kosten. Dit kan ook doordat je een inschatting door een specialist hebt laten maken, maar een raming van de netbeheerder is beter. Let op, het hoeft dus geen offerte te zijn; het gaat erom dat je een beeld van de impact hebt.

Noned stelt dat de tijd tussen ontvangst VTA en het daadwerkelijk verleggen minimaal 13 weken is. Geen maximum want dat is projectafhankelijk.
De gemeente stelt dat 13 weken het maximum is. De gemeente moet immers ergens van uit kunnen gaan in de voorbereidingsfase, de planning en doorlooptijd van  een project  kan/mag geen vraagteken meer zijn na indienen VTA. Na de VTA worden immers met andere partijen en stakeholders bindende afspraken gemaakt wat betreft planning.  Als er toch meer voorbereidingstijd nodig is voor de nutsbedrijven dan kan dat in overleg natuurlijk wel (bijv. bij een complex project). Maar die voorbereiding zal dan moeten plaatsvinden in een (voorafgaand aan indienen van de VTA ) gezamenlijk vastgesteld ander maximum aantal weken.

Vraag:
Is de afgesproken tijd tussen VTA indienen en start uitvoering nutsaannemer  een minimum of maximum aantal weken?

Onze reactie is:
Er is geen afgesproken minimum of maximum voor zover wij weten. Een verlegging is ook lastig aan vaste termijnen te hangen. Als een verlegging plaatsvindt door een natuurgebied dan betekent dit een vergunningprocedure van 26 weken. Je kunt dan moeilijk verwachten dat er in strijd met de wet wordt aangelegd. Zo kunnen er legio omstandigheden zijn die leiden tot een bepaalde verlegtermijn. Dat is precies ook wat je doet in de voorbereiding van een project. Je treedt vroegtijdig in overleg om de impact en termijnen te inventariseren, want als uit dat overleg komt dat je met een transportleiding zit die 1,5 jaar voorbereiding vergt, dan kun je gaan rekenen. Als het minimum dat ze aangeven 13 weken is, dan is dat vastgesteld aan de hand van omstandigheden en uitgangspunten. Als je die weet, zoals bijvoorbeeld vergunningverlening, dan kun je daar in specifieke situatie op sturen zodat je de planning kan verkorten.
Een maximum is dus niet zomaar te stellen en het opnemen in je voorbereiding van de 13 weken levert m.i. een valse zekerheid op. Beter is om vanaf de ontwerpfase in overleg te zijn met netbeheerders over wat de gevolgen zijn en hoe de planning eruit gaat zien.

Noned stelt dat de kosten engineering door nutsbedrijven worden vergoed door de gemeente.
De gemeente stelt kosten engineering worden alleen vergoed naar rato. Dus een % van het deel van de verlegkosten die voor rekening zijn van de gemeente.

Vraag:
Klopt het dat engineering in rekening gebracht kan worden en zo ja, is eenzelfde  percentage  als het percentage van de  totale verlegkosten dat voor rekening gemeente is, dan de juiste verdeelsleutel?

Onze reactie is:
Als we als uitgangspunt nemen dat de kabels of leidingen die verlegd worden allemaal in openbare gronden van de gemeente liggen, dan geldt de staffel van 15 jaar. De staffel geldt voor alle verlegkosten (materiaal, uit en in bedrijf stellen, ontwerp en begeleiding en uitvoering), dus ook voor engineerskosten.
Als een leiding met zakelijk recht ligt, of in gronden die niet door de gemeente worden beheerd (provinciale grond bijvoorbeeld, of privégronden), dan komen de kosten voor ontwerp en begeleiding en uitvoering voor vergoeding in aanmerking, waardoor op dat moment kosten van engineering dus wel voor vergoeding in aanmerking komen.